یادآور تمدید یا اقساط بیمه

نمایندگی بیمه ما به نام حسین جنگجوی با کد نمایندگی 1119 به منظور راحتی و امنیت خاطر بیمه گذاران خود و سایر بیمه گذاران عزیز در شرکت های بیمه ای دیگر فرمی جهت یادآوری سر رسید بیمه نامه های خود و یا اقساط بیمه خود فراهم کرده است که در صورت فراموشی بیمه گذار از تاریخ سررسید بیمه خود این نمایندگی یاداوری نماید تا خطری بیمه گذاران را تهدید نکند.